Organizator:

Opisy debat

Podziel się

Zapraszamy do udziału w najważniejszym wydarzeniu poświęconym przyszłości motoryzacji w Polsce. Poznaj program debat Kongresu MOVE 4 kwietnia 2024.

OPISY DEBAT - MOVE 2024

 

MAIN STAGE

Największe wyzwania w rozwoju elektromobilności w Polsce

Unia Europejska w ramach Green Deal i pakietu Fit for 55 wyznaczyła kierunki rozwoju dla europejskiej gospodarki i branży motoryzacyjnej. Dla realizacji tych celów istotne jest wsparcie dla zero-emisyjnych pojazdów oraz infrastruktury, wsparcie nie tylko finansowe ale i regulacyjne, instytucjonalne oraz edukacyjne. Zmiany mają też szeroki kontekst społeczny, o którym nie możemy zapomnieć.

Panel ma na celu przedstawienie podjętych już działań, próbę oceny ich skuteczności oraz identyfikację możliwych rozwiązań, które przyspieszą proces zeroemisyjnej transformacji. Zwrócimy uwagę na polskie uwarunkowania oraz zagrożenia, które niosą ze sobą opóźnienia w rozwoju elektromobilności. Podkreślona zostanie konieczność zmian, które usprawnią proces powstawania infrastruktury ładowania pojazdów i tankowania wodoru. Spojrzymy również na elektromobilność w Polsce z perspektywy firm – czyli podmiotów, które odpowiadają za zdecydowaną większość zakupów aut elektrycznych na rynku.

 

Inwestycje przemysłowe w branży samochodowej

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., nie obniżając poziomu uprzemysłowienia Europy produkcja energii elektrycznej w Europie będzie musiała się zwielokrotnić, a inwestycje przemysłu będą musiały być sześciokrotnie wyższe niż w poprzednim dziesięcioleciu, według ekspertów.

By przeciwdziałać deindustrializacji Europa powinna stać się konkurencyjnym dostawcą energii w skali światowej. Czy priorytetem powinna być jedynie przystępna cenowo niskoemisyjna energia odnawialna?

Sytuacja w Chinach, nowy program wsparcia Stanów Zjednoczonych (IRA) oraz europejski Green Deal stwarzają nowe warunki konkurencyjności i konieczność utrzymania odporności UE w stale zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym. Jak kształtuje się przemysłowa konkurencyjność Polski na tym tle?

 

Zielony transport drogowy

W 2050 roku UE chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Dotyczy to także transportu ciężkiego, dla którego UE proponuje 90% redukcję emisji CO2 w 2040 roku. Żeby to zrealizować potrzebujemy w 2030 roku 300 tys. zeroemisyjnych ciężarówek. Wymaga to zbudowania odpowiedniej infrastruktury paliw alternatywnych i podjęcia innych wspomagających działań. Do dyskusji zaproszeni zostaną eksperci sektora transportowego, aby wspólnie poszukać rozwiązań dla przyszłości transportu ciężarowego w Polsce i Europie.

 

Next MOVE - Napędy przyszłości

Współczesny przemysł motoryzacyjny stoi w obliczu wyzwań związanych z ekologią, zrównoważonym rozwojem, dostępem do źródeł energii oraz rosnącym zapotrzebowaniem na nowe technologie. Panel ten zapewni platformę do dyskusji na temat różnych rodzajów napędu samochodów, w tym paliw syntetycznych, HVO, wodoru, napędów konwencjonalnych (gazowych) oraz napędów elektrycznych. Przedstawiciele branż motoryzacyjnej, energetycznej oraz środowisk naukowych i organizacji zaprezentują aktualny stan rozwoju tych technologii, omówią ich zalety i wyzwania oraz przyszłość ich zastosowania w transporcie.

 

OPISY DEBAT - OPEN STAGE

Zmiana w motoryzacji

Zmiany w sektorze motoryzacyjnym zachodzą obecnie szybciej, niż w jakiejkolwiek innej branży. Na mapie producentów oferujących swoje modele w Europie praktycznie każdego miesiąca pojawiają się nowe punkty – i nie są to jedynie producenci „elektryków”. Coraz więcej mówi się o wykorzystaniu AI w architekturze samochodów. Na znaczeniu zyskuje trend  Mobility as a Service i coraz mocniej akcentowana przez konsumentów potrzeba mobilności – w kontrze do potrzeby posiadania. Towarzyszy temu istotna zmiana w strukturach organizacyjnych wielu korporacji – rosnąca liczba i rola kobiet-menadżerek.

Podczas panelu ekspertki podejmą próbę opisania charakteru tych zmian i osadzenia ich w szerszym, społeczno-ekonomicznym kontekście - nie tylko przez pryzmat ESG, ale również konkretnych trendów, jak np. zero waste czy ekonomia cyrkularna.

 

Elektryczny Impact

Energia elektryczna to uniwersalny nośnik energii, który ma coraz większy wpływ na nowe branże jak przemysł, budownictwo oraz transport. Elektromobilność ma potencjał, aby zmieniać nowe sektory w wielu aspektach. Kluczowe zmiany dotyczą wpływu na środowisko, gospodarkę, infrastrukturę, dostępność i formy transportu, usługi oraz tworzenie innowacji technologicznych. Dlaczego „elektryczny” jest pożądany i gdzie trafi elektromobilność? Jakie technologie będą się rozwijały? Jakie branże mają szanse zostać zelektryfikowane? Jak być „elektrycznym”? O tych aspektach dyskutować będą entuzjaści, przedsiębiorcy i startupowcy.

 

OPISY DEBAT - RoundTable

Lifelong learning - innowacje, nauka, edukacja

Wsparcie kwalifikacji pracowników jest kluczowym aspektem dla gospodarki. Podczas rozmów okrągłego stołu omówione zostaną problemy i wyzwania związane ze zmianami kompetencji połączonych z transformacją energetyczną i cyfrową, w przypadku nowych inwestycji bądź reinwestycji jak również kwalifikacja pracowników w przypadku zmiany pracy w kierunku przemysłu zeroemisyjnego. Temat został podzielony na 3 główne bloki :

  • Szkoły średnie i branżowe
  • Szkoły wyższe
  • Kształcenie dorosłych.

Omówione zagadnienia nawiążą również do wyzwań związanych z całościowym podejściem do idei Lifelonglearning w tym koniecznych zmian systemowych i modeli finansowania (narzędzia dostępne dla dużych przedsiębiorstw, nie tylko w ramach pomocy de minimis czy pomocy regionalnej).

 

Okrągły stół organizacji motoryzacyjnych

Podczas okrągłego stołu organizacji motoryzacyjnych omówiona zostanie wizja transformacji branży motoryzacyjnej oraz ocena wyzwań, szans i zagrożeń z nią związanych. Zidentyfikowane zostaną także strategiczne obszary, w których władze powinny podjąć działania wspierające w perspektywie następnych kilkunastu lat, żeby polska motoryzacja była pełnoprawnym i aktywnym uczestnikiem w procesie przechodzenia na zeroemisyjność.